Administrator

Administratorem danych osobowych jest Visual System Jerzy Marcinek, ul. Miałki Szlak 73, 80-717 Gdańsk, zwany dalej Visual System. Mogą się Państwo skontaktować z Visual System mailowo: info@visualsystem.com.pl

Jako administrator danych Visual System – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez Visual System w celach:

 • Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
 • Marketingu produktów i usług Visual System – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Visual System.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Visual System przetwarza dane osobowe pozyskane dobrowolnie i bezpośrednio od Państwa.

 

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Państwa z Visual System relacji, Visual System może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

 

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Visual System, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Visual System pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Visual System odbiorcom poza strukturą Visual System. Zawsze w takiej sytuacji Visual System dokładnie wyjaśni dlaczego i w jakim stopniu ujawnia Państwa dane.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Visual System powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich,
 • banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Visual System i Państwa (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • organy administracji publicznej,

 

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Visual System usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Visual System usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.